Meldgaard Pet A/S

Salgs- og leveringsbetingelser pr. 29.09.2022

1. Anvendelse:
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver aftale mellem Meldgaard Pet A/S, CVR-nr. 13767084, og Meldgaard Pet A/S’ erhvervskunder vedr. salg og levering af dyreartikler, foder og andre produkter og tilknyttede ydelser.

2. Aftalegrundlag:
Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne, sker alle leverancer på grundlag af nedenstående generelle leveringsbetingelser.

3. Nye kunder:
Alle nye kunder hos Meldgaard Pet kreditvurderes før første ordre. Alle former for kredit forudsætter forudgående godkendelse af Meldgaard Pet A/S’ bogholderi m.h.p. evt. kreditforsikring. Alle priser i webshoppen er oplyst ex. moms, ligeledes er beløb nævnt i disse handelsbetingelser ex. moms. Nye kunder må påregne op til 5 dages leveringstid. Hvis betaling ikke sker rettidig, pålægges der et rykkergebyr på DKK 100,- pr. påmindelse, og der pålægges renter med 2 % pr. md. Eventuelle omkostninger ved inkasso debiteres efter gældende lovgivning.

4. Gældende priser på fragt og levering:
- Ordrer leveres normalt indenfor 48 timer.
- Gebyr for direkte leverance ud til slutbruger koster DKK 85,-.
- Ordrer under DKK 1.000,- tillægges ekspeditionsgebyr på DKK 79,-.
- Ordrer over DKK 4.000,- er fragtfri.
- Paller er normalt byttepaller. Byttes paller ikke, faktureres disse til DKK 125,- pr. stk. ekskl. moms.
- Ved pakker tillægges fragt DKK 100,- pr. pakke - max. 30kg.
- Levering til ikke-brofaste øer i henhold til aftale.
- Vi tilbyder at levere hos jeres kunder. Dog for egen risiko .

5. Forbehold:
Meldgaard Pet A/S tager forbehold for fejl (tryk/tastefejl) og mangler i priser, beskrivelser og billeder samt for udsolgte varer. Meldgaard Pet A/S har sin fulde ret til at ændre priser og beskrivelser uden varsel.
Midlertidige udsolgte varer eftersendes IKKE, men skal genbestilles.

6. Betaling:
Alle priser er netto kontant ved varens modtagelse, hvis andet ikke er aftalt. Overholdes betalingsfristen ikke, fremsendes rykker pålagt gebyr DKK 100,- samt rente tilskrivning på 2 % pr. påbegyndt måned. Gebyr for papirfaktura DKK. 25,-.

7. Ejendomsforbehold:
Meldgaard Pet A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld skadesløs betaling har fundet sted.

8. Prisforbehold:
Meldgaard Pet A/S har – medmindre anden aftale foreligger - ret til at justere den aftalte pris, såfremt der før leveringen indtræffer væsentlige og uforudsete ændringer af valutakurser, skatter, gebyrer og andre afgifter pålagt af myndighederne samt ændringer i udgifter til råvarer, der forøger Meldgaard Pet A/S’ udgifter. Med mindre andet er angivet, er alle priser i danske kr. og ekskl. moms.

9. Koncernmodregning:
Ethvert selskab indenfor Meldgaard-koncernen er berettiget til at modregne egne krav mod kunden i kundens eventuelle krav mod andre selskaber indenfor Meldgaard-koncernen. 

10. Leveringstid:
Levering af ordrer tilstræbes at ske indenfor 48 timer fra ordren er modtaget og registreret hos Meldgaard Pet A/S. Eventuel angivet leveringstid er en cirka leveringstid og Meldgaard Pet A/S påtager sig intet ansvar for tab eller omkostninger, opstået som følge af leveringens forsinkelse, med mindre andet er udtrykkeligt skriftligt bekræftet af Meldgaard Pet A/S. Køber er ved afgivelse af specialordrer forpligtet til at modtage det købte op til 3 mdr. efter den aftalte leveringstid. Ved leveringstid forstås den tid, der går fra kundens accept af ordrebekræftelsen, indeholdende de af Meldgaard Pet A/S bekræftede specifikationer, til levering sker. Ændres nogen specifikation på ordren i forhold til ordrebekræftelsen, ændres leveringstidspunktet og ny leveringstid fremsendes til kunden. Selv hvis salgsgenstanden ikke er en masseproduceret vare, men en specielt fremstillet vare, hæfter Meldgaard Pet A/S ikke for forsinkelser uden udtrykkelig skriftlig aftale.

11. Bestillingsvarer:
Leveringstiden for en bestillingsvare er normalt 10 dage fra ordreafgivelse, men kan afvige med op til 1 uge. Bestillingsvarer eftersendes IKKE fragtfrit, du kan derfor vælge, enten at få sendt dine varer over 2 gange og betale 2 gange fragt eller lade hele ordren afvente til hjemkomst af bestillingsvarerne. Der er ingen fortrydelsesret ved bestillingsvarer.

12. Levering:
Al levering er ab Askelund 10, Aabenraa, med mindre andet er skriftligt aftalt. Lagervarer leveres normalt inden for 48 timer fra modtagelse af ordre, weekender og helligdage undtaget med mindre andet er skriftligt aftalt. Meldgaard Pet A/S gældende priser på fragt og levering kan ses under afsnit 4.

13. Mangler:
Reklamationer skal ske straks ved varens modtagelse for synlige mangler og inden 8 dage efter levering har fundet sted for usynlige mangler. Ved rettidig reklamation over mangler foretager Meldgaard Pet A/S afhjælpning, omlevering eller forholdsmæssigt afslag. Eventuel afhjælpning af mangler via tredjemand må kun ske efter forudgående skriftlig accept fra Meldgaard Pet A/S’ side. Meldgaard Pet A/S hæfter ikke for købers driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab overfor tredjemand, i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

14. Transportskader:
Kunden skal ved modtagelse af varerne kontrollere disse for fejl, mangler og skader. Er der synlige fejl, mangler eller skader på varerne eller mistanke herom, tages der forbehold for dette på fragtbrevet, som efterfølgende kvitteres af chaufføren. Kopi af kvitteret fragtbrev samt mail med information om skaden, hvilke varer og hvor mange, sendes straks til Meldgaard Pet A/S efter skaden er opdaget. Er der ikke taget forbehold på fragtbrev, mister man retten til at reklamere. Beskadigede varer må kun returneres til Meldgaard Pet A/S, efter skriftlig aftale.

15. Produktansvar:
Meldgaard Pet A/S er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes grov uagtsomhed fra Meldgaard Pet A/S’ side. Meldgaard Pet A/S hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

16. Returnering:
Eventuel returnering af varer kan kun ske efter forud indgået aftale med Meldgaard Pet A/S. Ikke lagerførte varer vil kun kunne returneres, hvis der viser sig mangler ved de leverede varer. Andre varer kan efter nærmere skriftlig aftale med Meldgaard Pet A/S returneres mod fradrag på 25 % af købsprisen og omkostninger forbundet med returneringen afholdes af køber. Det samme gælder efterkravs forsendelser som ikke indløses. Al returnering sker for købers regning og risiko. Returneres varen uden forud indgået aftale med Meldgaard Pet A/S, vil varen blive returneret til køber for købers regning og risiko.

17. Aftalens ophør:
Aftaler ophører i alle tilfælde af Kundens virksomhedsophør, betalingsstandsning, rekonstruktion eller konkurs.
Meldgaard Pet A/S forbeholder sig retten til at udtræde af aftalen, såfremt kunden bliver opkøbt, overdraget, fusioneret eller kommer i restance.

18. Fortrolighed:
Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Meldgaard Pet A/S erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Denne forpligtelse gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

19. Personoplysninger:
I forbindelse med løft af opgaver modtager Meldgaard Pet A/S persondata fra Køber. Personoplysningerne registreres og lagres af Meldgaard Pet A/S som led i aftalen om, at levere de aftalte ydelser. I det tilfælde, at opgaver bliver løst af en anden vognmand, som er bestilt af Meldgaard Pet A/S, vil Købers persondata blive overført til vognmanden, dette for at sikre korrekt levering.
Medhensyn til oplysning om behandling af persondata henvises til persndatapolitikken på Meldgaards hjemmeside: https://www.meldgaard.com/databeskyttelsespolitik/
I forold til fremmede vognmænd, så sker der ligeledes registrering og lagrng af persondate, for blandt andet at sikre korrekt betaling og kommunikation.

20. Force majeure:
I tilfælde af strejke, lockout eller anden form for arbejdsstandsning hos leverandørerne, tillige med krig, blokade, karantæne, ildsvåde, is, trafikforstyrrelser i øvrigt, ulykkestilfælde, havari eller andre uforudsete årsager, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller dennes transport til leveringsstedet, er leverandøren fri for ansvar så længe hindringen består.

21. Lovvalg og værneting:
Eventuelle tvistigheder afgøres efter dansk ret og ved Meldgaard Pet A/S’ hjemting som er Retten i Sønderborg.

Meldgaard Pet A/S

Salgs- og leveringsbetingelser pr. 29.09.2022

1. Anvendelse:
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver aftale mellem Meldgaard Pet A/S, CVR-nr. 13767084, og Meldgaard Pet A/S’ erhvervskunder vedr. salg og levering af dyreartikler, foder og andre produkter og tilknyttede ydelser.

2. Aftalegrundlag:
Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne, sker alle leverancer på grundlag af nedenstående generelle leveringsbetingelser.

3. Nye kunder:
Alle nye kunder hos Meldgaard Pet kreditvurderes før første ordre. Alle former for kredit forudsætter forudgående godkendelse af Meldgaard Pet A/S’ bogholderi m.h.p. evt. kreditforsikring. Alle priser i webshoppen er oplyst ex. moms, ligeledes er beløb nævnt i disse handelsbetingelser ex. moms. Nye kunder må påregne op til 5 dages leveringstid. Hvis betaling ikke sker rettidig, pålægges der et rykkergebyr på DKK 100,- pr. påmindelse, og der pålægges renter med 2 % pr. md. Eventuelle omkostninger ved inkasso debiteres efter gældende lovgivning.

4. Gældende priser på fragt og levering:

 • Ordrer leveres normalt indenfor 2 - 3 hverdage.
 • Der kan forekomme forlænget leveringstid i forbindelse med afvikling af ferie og ved helligdage. 
 • Vi tilbyder at levere hos jeres kunder. Dog for egen risiko.
  Gebyr for direkte leverance ud til slutbruger koster DKK 85,-.
 • Ordrer over DKK 4.000,- ekskl. moms er fragtfri.
 • Såfremt ordren ikke er fragtfri, ved ordrer under DKK 4.000,- ekskl. moms, faktureres fragten som følgende:
  - pakke (max 20 kg) = 100 kr. ekskl. moms*
  - kvartpalle = 200 kr. ekskl. moms
  - halvpalle = 280 kr. ekskl. moms
  - palle = 450 kr. ekskl. moms
 • Ordrer under DKK 1.000,- ekskl. moms tillægges ekspeditionsgebyr på DKK 79,-.
 • Levering til ikke-brofaste øer i henhold til aftale.
 • Paller er normalt byttepaller. Byttes paller ikke ved ordrens levering, faktureres disse til DKK 125,- pr. stk. ekskl. moms. Byttepaller kan ikke eftersendes. 

* Ordrer på max 20 kg sendes normalvis som pakke, men ved vanskelig håndterbare eller skrøbelige varer med større risiko for fragtskade, forbeholder vi os ret til at pakke disse på en palle uanset vægt. 

5. Forbehold:

Meldgaard Pet A/S tager forbehold for fejl (tryk/tastefejl) og mangler i priser, beskrivelser og billeder samt for udsolgte varer. Meldgaard Pet A/S har sin fulde ret til at ændre priser og beskrivelser uden varsel.
Midlertidige udsolgte varer eftersendes IKKE, men skal genbestilles.

6. Betaling:
Alle priser er netto kontant ved varens modtagelse, hvis andet ikke er aftalt. Overholdes betalingsfristen ikke, fremsendes rykker pålagt gebyr DKK 100,- samt rente tilskrivning på 2 % pr. påbegyndt måned. Gebyr for papirfaktura DKK. 25,-.

7. Ejendomsforbehold:
Meldgaard Pet A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld skadesløs betaling har fundet sted.

8. Prisforbehold:
Meldgaard Pet A/S har – medmindre anden aftale foreligger - ret til at justere den aftalte pris, såfremt der før leveringen indtræffer væsentlige og uforudsete ændringer af valutakurser, skatter, gebyrer og andre afgifter pålagt af myndighederne samt ændringer i udgifter til råvarer, der forøger Meldgaard Pet A/S’ udgifter. Med mindre andet er angivet, er alle priser i danske kr. og ekskl. moms.

9. Koncernmodregning:
Ethvert selskab indenfor Meldgaard-koncernen er berettiget til at modregne egne krav mod kunden i kundens eventuelle krav mod andre selskaber indenfor Meldgaard-koncernen. 

10. Leveringstid:
Levering af ordrer tilstræbes at ske indenfor 72 timer fra ordren er modtaget og registreret hos Meldgaard Pet A/S. Eventuel angivet leveringstid er en cirka leveringstid og Meldgaard Pet A/S påtager sig intet ansvar for tab eller omkostninger, opstået som følge af leveringens forsinkelse, med mindre andet er udtrykkeligt skriftligt bekræftet af Meldgaard Pet A/S. Køber er ved afgivelse af specialordrer forpligtet til at modtage det købte op til 3 mdr. efter den aftalte leveringstid. Ved leveringstid forstås den tid, der går fra kundens accept af ordrebekræftelsen, indeholdende de af Meldgaard Pet A/S bekræftede specifikationer, til levering sker. Ændres nogen specifikation på ordren i forhold til ordrebekræftelsen, ændres leveringstidspunktet og ny leveringstid fremsendes til kunden. Selv hvis salgsgenstanden ikke er en masseproduceret vare, men en specielt fremstillet vare, hæfter Meldgaard Pet A/S ikke for forsinkelser uden udtrykkelig skriftlig aftale.

11. Bestillingsvarer:
Leveringstiden for en bestillingsvare kan variere afhængig af leverandør, og der skal forventes minimum 3-4 uger fra ordreafgivelse. Bestillingsvarer eftersendes IKKE fragtfrit, du kan derfor vælge, enten at få sendt dine varer over 2 gange og betale 2 gange fragt, lade hele ordren afvente til hjemkomst af bestillingsvarerne, eller få bestillingsvarerne sendt med andre varer på ny ordre. Der er ingen fortrydelsesret ved bestillingsvarer.

12. Levering:
Al levering er ab Askelund 10, Aabenraa, med mindre andet er skriftligt aftalt. Lagervarer leveres normalt inden for 72 timer fra modtagelse af ordre, weekender og helligdage undtaget med mindre andet er skriftligt aftalt. Meldgaard Pet A/S gældende priser på fragt og levering kan ses under afsnit 4.

13. Mangler:
Reklamationer skal ske straks ved varens modtagelse for synlige mangler og inden 8 dage efter levering har fundet sted for usynlige mangler. Ved rettidig reklamation over mangler foretager Meldgaard Pet A/S afhjælpning, omlevering eller forholdsmæssigt afslag. Eventuel afhjælpning af mangler via tredjemand må kun ske efter forudgående skriftlig accept fra Meldgaard Pet A/S’ side. Meldgaard Pet A/S hæfter ikke for købers driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab overfor tredjemand, i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

14. Transportskader:
Kunden skal ved modtagelse af varerne kontrollere disse for fejl, mangler og skader. Er der synlige fejl, mangler eller skader på varerne eller mistanke herom, tages der forbehold for dette på fragtbrevet, som efterfølgende kvitteres af chaufføren. Kopi af kvitteret fragtbrev samt mail med information om skaden, hvilke varer og hvor mange, sendes straks til Meldgaard Pet A/S efter skaden er opdaget. Er der ikke taget forbehold på fragtbrev, mister man retten til at reklamere. Meldgaard Pet A/S dækker ikke reklamationer på fragtskader, der er afvist af transportfirmaet. Beskadigede varer må kun returneres til Meldgaard Pet A/S, efter skriftlig aftale.

15. Produktansvar:
Meldgaard Pet A/S er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes grov uagtsomhed fra Meldgaard Pet A/S’ side. Meldgaard Pet A/S hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

16. Returnering:
Eventuel returnering af varer kan kun ske efter forud indgået aftale med Meldgaard Pet A/S. Ikke lagerførte varer vil kun kunne returneres, hvis der viser sig mangler ved de leverede varer. Andre varer kan efter nærmere skriftlig aftale med Meldgaard Pet A/S returneres mod fradrag på 25 % af købsprisen og omkostninger forbundet med returneringen afholdes af køber. Det samme gælder efterkravs forsendelser som ikke indløses. Al returnering sker for købers regning og risiko. Returneres varen uden forud indgået aftale med Meldgaard Pet A/S, vil varen blive returneret til køber for købers regning og risiko.

17. Aftalens ophør:
Aftaler ophører i alle tilfælde af Kundens virksomhedsophør, betalingsstandsning, rekonstruktion eller konkurs.
Meldgaard Pet A/S forbeholder sig retten til at udtræde af aftalen, såfremt kunden bliver opkøbt, overdraget, fusioneret eller kommer i restance.

18. Fortrolighed:
Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Meldgaard Pet A/S erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Denne forpligtelse gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

19. Personoplysninger:
I forbindelse med løft af opgaver modtager Meldgaard Pet A/S persondata fra Køber. Personoplysningerne registreres og lagres af Meldgaard Pet A/S som led i aftalen om, at levere de aftalte ydelser. I det tilfælde, at opgaver bliver løst af en anden vognmand, som er bestilt af Meldgaard Pet A/S, vil Købers persondata blive overført til vognmanden, dette for at sikre korrekt levering.
Medhensyn til oplysning om behandling af persondata henvises til persondatapolitikken på Meldgaards hjemmeside: https://www.meldgaard.com/databeskyttelsespolitik/
I forhold til fremmede vognmænd, så sker der ligeledes registrering og lagring af persondata, for blandt andet at sikre korrekt betaling og kommunikation.

20. Force majeure:
I tilfælde af strejke, lockout eller anden form for arbejdsstandsning hos leverandørerne, tillige med krig, blokade, karantæne, ildsvåde, is, trafikforstyrrelser i øvrigt, ulykkestilfælde, havari eller andre uforudsete årsager, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller dennes transport til leveringsstedet, er leverandøren fri for ansvar så længe hindringen består.

21. Lovvalg og værneting:
Eventuelle tvistigheder afgøres efter dansk ret og ved Meldgaard Pet A/S’ hjemting som er Retten i Sønderborg.