Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse:
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver aftale mellem Meldgaard Pet A/S, CVR-nr. 13767084, og Sælgers erhvervskunder vedr. salg og levering af dyreartikler, foder og andre produkter og tilknyttede ydelser.

2. Aftalegrundlag:
Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne, sker alle leverancer på grundlag af nedenstående generelle leveringsbetingelser.

3. Nye kunder:
Alle nye kunder hos Meldgaard Pet kreditvurderes før første ordre. Alle former for kredit forudsætter forudgående godkendelse af sælgers bogholderi m.h.p. evt. kreditforsikring. Alle priser i webshoppen er oplyst ex. moms, ligeledes er beløb nævnt i disse handelsbetingelser ex. moms. Nye kunder må påregne op til 5 dages leveringstid. Hvis betaling ikke sker rettidig, pålægges der et rykkergebyr på DKK 100,- pr. påmindelse, og der pålægges renter med 2 % pr. md. Eventuelle omkostninger ved inkasso debiteres efter gældende lovgivning.

4. Gældende priser på fragt og levering:
- Ordrer leveres normalt indenfor 48 timer.
- Gebyr for direkte leverance ud til slutbruger koster DKK 85,-.
- Ordrer under DKK 1.000,- tillægges ekspeditionsgebyr på DKK 79,-.
- Ordrer over DKK 4.000,- er fragtfri.
- Paller er normalt byttepaller. Byttes paller ikke, faktureres disse til DKK 125,- pr. stk. ekskl. moms.
- Ved pakker tillægges fragt DKK 100,- pr. pakke - max. 30kg.
- Levering til ikke-brofaste øer i henhold til aftale.
- Vi tilbyder at levere hos jeres kunder. Dog for egen risiko.

5. Forbehold:
Meldgaarpet.com tager forbehold for fejl (tryk/tastefejl) og mangler i priser, beskrivelser og billeder samt for udsolgte varer. Melgaardpet.com har sin fulde ret til at ændre priser og beskrivelser uden varsel.

Midlertidige udsolgte varer eftersendes IKKE, men skal genbestilles.

6. Betaling:
Alle priser er netto kontant ved varens modtagelse, hvis andet ikke er aftalt. Overholdes betalingsfristen ikke, fremsendes rykker pålagt gebyr DKK 100,- samt rente tilskrivning på 2 % pr. påbegyndt måned. Gebyr for papirfaktura DKK. 25,-.

7. Ejendomsforbehold:
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld skadesløs betaling har fundet sted

8. Prisforbehold:
Sælger har – medmindre anden aftale foreligger - ret til at justere den aftalte pris, såfremt der før leveringen indtræffer væsentlige og uforudsete ændringer af valutakurser, skatter, gebyrer og andre afgifter pålagt af myndighederne samt ændringer i udgifter til råvarer, brændstof, transport, priststigninger hos leverandører m.v., der forøger sælgers udgifter. Med mindre andet er angivet, er alle priser i danske kr. og ekskl. moms.

9. Betaling via LeverandørService – Betal dine fakturaer på en nemmere måde:

Vi kan tilbyde dig automatisk betaling af fakturaer via LeverandørService, som er en parallel til Betalingsservice (PBS) – blot for betalinger mellem virksomheder.

Flere end 100.000 danske virksomheder betaler allerede på denne måde – fordi de sparer både tid og penge.
Hvis du tilmelder dig denne ordning, vil beløb, der fremover forfalder til betaling, blive trukket direkte på din bankkonto, uden at du skal foretage dig noget.

Du sparer tid - betalingen sker automatisk.
Regningerne betales altid på den sidste rettidige betalingsdag, hvilket giver dig renter i længst mulig tid.

På grund af travlhed eller ferie kan det hænde, at regninger ikke bliver betalt til tiden. Med LeverandørService vil regningerne altid blive betalt til tiden – hverken for tidligt eller for sent. Du undgår derved eventuelle stop i leverancer og slipper for eventuelle rykkergebyrer og morarenter. 

Du slipper for at betale indbetalingskort, sende checks eller overføre beløb via netbank.
Du får ganske enkelt mindre papirarbejde. 

Du beholder stadig den fulde kontrol:
Af hver enkelt faktura, som vi udsteder til dig, vil det fremgå, hvor stort et beløb vi vil trække på din konto – og hvornår. Du kan imidlertid altid standse en betaling 
(op til to bankdage efter betalingen er gennemført), hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at betale den pågældende faktura. 

Du bevarer overblikket og kan bruge din tid på din kerneforretning. Servicen er oven i købet gratis for dig. 

Tilmelding kan ske på vores hjemmeside  www.meldgaard.com/leverandoerservice/. Du kan også tilmelde dig ved at udfylde og returnere vedlagte tilmeldingsblanket. Så ordner vi resten.

Hvis du skulle have spørgsmål til vores nye service, bedes du kontakte vores debitorafdeling på telefon: 74 33 73 12 eller læs mere på: https://leverandoerservice.mastercard.com/ 

10. Koncernmodregning:
Ethvert selskab indenfor Meldgaard-koncernen er berettiget til at modregne egne krav mod kunden i kundens eventuelle krav mod andre selskaber indenfor Meldgaard-koncernen.

11. Leveringstid:
Levering af ordrer tilstræbes at ske indenfor 48 timer fra ordren er modtaget og registreret hos sælger. Eventuel angivet leveringstid er en cirka leveringstid og sælger påtager sig intet ansvar for tab eller omkostninger, opstået som følge af leveringens forsinkelse, med mindre andet er udtrykkeligt skriftligt bekræftet af sælger. Køber er ved afgivelse af specialordrer forpligtet til at modtage det købte op til 3 mdr. efter den aftalte leveringstid. Ved leveringstid forstås den tid, der går fra kundens accept af ordrebekræftelsen, indeholdende de af sælger bekræftede specifikationer, til levering sker. Ændres nogen specifikation på ordren i forhold til ordrebekræftelsen, ændres leveringstidspunktet og ny leveringstid fremsendes til kunden. Selv hvis salgsgenstanden ikke er en masseproduceret vare, men en specielt fremstillet vare, hæfter sælger ikke for forsinkelser uden udtrykkelig skriftlig aftale.

12. Bestillingsvarer:
Leveringstiden for en bestillingsvare er normalt 10 dage fra ordreafgivelse, men kan afvige med op til 1 uge. Bestillingsvarer eftersendes IKKE fragtfrit, du kan derfor vælge, enten at få sendt dine varer over 2 gange og betale 2 gange fragt eller lade hele ordren afvente til hjemkomst af bestillingsvarerne. Der er ingen fortrydelsesret ved bestillingsvarer.

13. Levering:
Al levering er ab Askelund 10, Aabenraa, med mindre andet er skriftligt aftalt. Lagervarer leveres normalt inden for 48 timer fra modtagelse af ordre, weekender og helligdage undtaget med mindre andet er skriftligt aftalt. Sælgers gældende priser på fragt og levering kan ses under afsnit 4.

14. Reklamation/Mangler:

Reklamationer skal ske straks ved varens modtagelse for synlige mangler og inden 8 dage efter levering har fundet sted for usynlige mangler. Ved rettidig reklamation over mangler foretager Sælger afhjælpning, omlevering eller forholdsmæssigt afslag. Eventuel afhjælpning af mangler via tredjemand må kun ske efter forudgående skriftlig accept fra sælgers side. Meldgaard Pet A/S hæfter ikke for købers driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab overfor tredjemand, i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede. For at en reklamation kan anses som gyldig, skal den indeholde følgende oplysninger: Firma, e-mail, ordre-nummer, antal varer med fejl og mangler, beskrivelse af fejl og mangler, billede af etiketten, bacth-nr eller LOT.nr samt udløbsdato skal fotograferes.  Du finder reklamationsformularen her.

15. Transportskader:
Kunden skal ved modtagelse af varerne kontrollere disse for fejl, mangler og skader. Er der synlige fejl, mangler eller skader på varerne eller mistanke herom, tages der forbehold for dette på fragtbrevet, som efterfølgende kvitteres af chaufføren. Kopi af kvitteret fragtbrev samt mail med information om skaden, hvilke varer og hvor mange, sendes straks til Meldgaard Pet A/S efter skaden er opdaget. Er der ikke taget forbehold på fragtbrev, mister man retten til at reklamere. Beskadigede varer må kun returneres til Meldgaard Pet A/S, efter skriftlig aftale.

16. Produktansvar:
Sælger er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side. Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

17. Returnering:
Eventuel returnering af varer kan kun ske efter forud indgået aftale med sælger. Ikke lagerførte varer vil kun kunne returneres, hvis der viser sig mangler ved de leverede varer. Andre varer kan efter nærmere skriftlig aftale med sælger returneres mod fradrag på 25 % af købsprisen og omkostninger forbundet med returneringen afholdes af køber. Det samme gælder efterkravs forsendelser som ikke indløses. Al returnering sker for købers regning og risiko. Returneres varen uden forud indgået aftale med Sælger, vil varen blive returneret til køber for købers regning og risiko.

18. Fortrolighed:
Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Sælgers erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Denne forpligtelse gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

19. Force majeure:
I tilfælde af strejke, lockout eller anden form for arbejdsstandsning hos leverandørerne, tillige med krig, blokade, karantæne, ildsvåde, is, trafikforstyrrelser i øvrigt, ulykkestilfælde, havari eller andre uforudsete årsager, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør ordrens udførelse eller dennes transport til leveringsstedet, er leverandøren fri for ansvar så længe hindringen består.

20. Lovvalg og værneting:
Eventuelle tvistigheder afgøres efter dansk ret og ved Sælgers hjemting.